MENU

Polityka prywatności

 

 Polityka prywatności sklepu internetowego annasamkow.com

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym Annasamkow.com (dalej jako ”Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Anna Samków prowadząca działalność gospodarczą

pod nazwą Anna Samków ”SAMKOW”; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Czerniakowska 28b/2, 00-714 Warszawa NIP:5211808440 , REGON: 012693689.

Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto

Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych,

związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji

demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach

bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji

zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych,

a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje

odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,

zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną

modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo

dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z

żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez

Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych,

jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia

niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest

niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po

zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach

dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim

realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności,

badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

a. Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa)

jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości

opłaconym, posiadającym NIP: 525-00- 07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi

pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U.

2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w

szczególności: imię, nazwisko, adres;

b. Operatorowi UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222

Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000036680, o kapitale zakładowym 5.027.000,00 złotych,

 

posiadającym NIP: 522-10- 04-200, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w

rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529).

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, a w

szczególności: imię, nazwisko, adres.  

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook