Regulamin

Regulamin

 Regulamin Sklepu Internetowego - Annasamkow.com

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Annasamkow.com. Sklep prowadzi Anna

Samków prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Samków ”SAMKOW ”wpisaną do

rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Bagatela 10/26, 00-585 Warszawa NIP:5211808440 ,

REGON: 012693689, zwana dalej Sprzedawcą.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się w dniach roboczych do 10.00-16.00 poprzez:
 2. adres poczty elektronicznej: kontakt@annasamkow.com;
 3. pod numerem telefonu: +48 604 090 963;
 4. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Annasamkow.com, w

sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub

zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z

zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia

do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji

jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy

antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może

dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 1. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 2. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z

prezentowanych produktów;

 1. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 1. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,

poz. 1204 ze zm.);

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,

Nr 827);

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub

nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji

1.1. lub nowszej,

 1. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania

się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla

Sprzedawcy,

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Usługi
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług,

które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja

następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na

jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta

w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania

przez Klienta żądania usunięcia Konta.

 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości

przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu

należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu

rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na

przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-

mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości

wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym

nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem

stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego

terminu wypowiedzenia.

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu

art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i

prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej

Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i

stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta

złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi

oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta

zostaje Umowa sprzedaży.

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje

w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym

celu Klient powinien:

 1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktu

spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

 1. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych

na stronie internetowej Sklepu,

 1. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania oraz adres e-mail.

 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest

każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z

informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za

zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za

pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego

Zamówienia.

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na

potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na

adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i

wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z

pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Dostawa
 3. Dostawa Produktów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3. za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni

roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę

Produktu.

 1. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII pkt. 2.
 2. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT

obejmującą dostarczane Produkty.

 1. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego

Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,

cła oraz inne opłaty.

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

 

Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na

rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

 1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu

płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu

Zamówienia).

Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on

zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie,

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty

z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu

Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie

stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem.

 1. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku

Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na

adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

Umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 2. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To,

co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny

sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu.
 2. Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach

określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami

rękojmia zostaje wyłączona.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Samkow Anna Samków, ul. Czerniakowska 26 B lok. XXI

00-714 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@annasamkow.com, numer telefonu +48

604 090 963.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli

jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres

wskazany w pkt. 3.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym

zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez

Klienta.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z

Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Samkow Anna Samków, ul. Czerniakowska 28B

lok. 2, 00-714 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: kontakt@annasamkow.com, numer telefonu

+48 604 090 963.

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis

zaistniałego problemu.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie

było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W

przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym

zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z

zawartej Umowy sprzedaży;

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem

email porady@dlakonsumentow.pl;

 1. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a

także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować

wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach

Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez

informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich

wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich

zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie

będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14

dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji

nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem  18 12 2017

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl